Exhibition Collaterals Design

MENG HOU JUN solo exhibition

art direction

Low Yong Cheng

graphic design

Hu Dan Shu

curator

Zhuang Kai

PRE        NEXT